Koool

Koool by Katinka logo

RÓLUNK


ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A HK SUPERFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) a 2016/679 EU rendelet szerint az alábbi tájékoztatást adja.

A SZOLGÁLTATÓ / ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: HK SUPERFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 21. Fszt.

Telefon: 00 36 70 801 0109
E-mail: hksuperfood2021@gmail.com
Adószám: 29145320-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-382009
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94907410 (Erste Bank Hungary Zrt.)

 

A Szolgáltató a www.koool.hu  weboldal (a továbbiakban: „Weboldal” vagy „Honlap”) működtetése és üzemeltetése során a Honlapra látogató, és/vagy üzenetet küldő személyek (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket az adatok kezelésével összefüggésben a Honlapon a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének módjáról, az Érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeiről, eszközeiről. Az Érintett a Weboldal használatával kifejezetten elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített feltételeket, egyben hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés(ek)hez.

 • FOGALMAK:
 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (azaz az Érintettre)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
  adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
  azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
  betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
  megsemmisítés;
  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
  vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
  tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
  különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
  harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
  vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
  minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
  hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
  szabályoknak;
  6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
  a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
  az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 2. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.

 

 • A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kapcsolattartás céljából és érdekében tárolja, valamint kezeli. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, számlázás, tájékoztatók küldése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. A személyes adatoknak harmadik személynek és/vagy hatóságok részére történő átadása/kiadása – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az olyan esetekben, amennyiben az Érintett által szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és a céltól eltérő felhasználáshoz az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását meg kell szerezze, illetőleg lehetőséget kell biztosítson az Érintett számára a felhasználás megtiltására.

 • AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a Weboldal látogatóinak/használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt (megadott) személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja jelen esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „InfoTv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló, az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel, megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta, az ezért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 • AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Honlapon naplózott adatokat – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított legfeljebb 12 hónapig tárolja a rendszer.
Ezen rendelkezések nem érintik a vonatkozó jogszabály(ok)ban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott olyan megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket, amelyek megőrzésére a vonatkozó jogszabály eltérő határidőt rögzít.

 • A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

TECHNIKAI ADATOK

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a Honlap látogatásának dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. A fenti technikai adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

COOKIE-K
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Szolgáltató az alábbi cookie-t használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Biztonsági cookie

A böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett a saját böngészőjében (i) hogyan tudja letiltani a cookie-kat, (ii) hogyan fogadhat el új cookie-kat, (iii) hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy (iv) hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud felvilágosítást nyújtani az Érintett részére, Elérhetősége: www.google.com/analytics/


Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 • AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, a megismert adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 • ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, az Érintett személyére vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett megkérésese esetén tájékoztatást ad az Érintett személyére vonatkozó, a Szolgáltató által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Szolgáltató az Érintett ezirányú kérelmének megküldésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban adja meg az Érintett által kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.

ÉRINTETT ADATAINAK TÖRLÉSE, HELYESBÍTÉSE, ZÁROLÁSA

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a Szolgáltató fentebb megjelölt elérhetőséginek valamelyikén. A Szolgáltató az ezirányú kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály által előírt, szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a vonatkozó jogszabály által előírt időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely az adott személyes adat törlését kizárta.


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (válasz üzenet) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szolgáltató minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat továbbítja vagy átadja, felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett az InfoTv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság fordulhat vagy az illetékes Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal kíván fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítése során a Szolgáltató az alábbi jogszabályok előírásaira, rendelkezéseire volt tekintettel:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
  kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
  (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
  tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
  korlátairól
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja agának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett(ek) előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.